Mikroinstalacje

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to niewielka elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy wykorzystaniu promieni słonecznych. Panele fotowoltaiczne absorbują energię słoneczną, którą zamieniają na prąd stały, konwertowany następnie za pomocą falownika na prąd zmienny zasilający wszystkie domowe urządzenia oraz przesyłany do sieci energetycznej. Mikroinstalacja najczęściej zlokalizowana jest na dachu budynku, choć spotyka się również obiekty posadowione na gruncie. Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest tak zaprojektowana, by pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną jej właściciela, co pozwala znacząco zredukować wydatki za prąd.

Zgodne z obowiązującym prawem, mikroinstalacja to – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50kW.

Prosument, a mikroinstalacja fotowoltaiczna

Każdy, kto myśli o kupnie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej może to zrobić stając się prosumentem, czyli producentem i konsumentem energii elektrycznej w jednym.

Prosument to odbiorca końcowy kupujący energię elektryczną na podstawie umowy kompleksowej, a jednocześnie wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Prosumentem mogą zostać:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.

Produkcja energii i system rozliczeń

Mikroinstalacja fotowoltaiczna wytwarza energię elektryczną w ciągu dnia przez cały rok, przy czym znacząco większa produkcja ma miejsce w sezonie wiosenno-letnim. Wygenerowana w mikroinstalacji energia wykorzystywana jest na bieżące potrzeby właściciela, a powstała w momencie produkcji nadwyżka odprowadzana jest do sieci energetycznej i tam magazynowana przez 365 dni. Energię tą można wykorzystać w okresie zmniejszonej produkcji lub w przypadku jej braku – sezon jesienno-zimowy, noc.

Rozliczenie z zakładem energetycznym następuje w ujęciu rocznym, co oznacza, że odprowadzoną nadwyżkę energii można odebrać w ciągu 365 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Rozliczenie odbywa się bezgotówkowo, w oparciu o tzw. system opustów eliminujący sprzedaż energii elektrycznej.

Wartość opustu jest uzależniona od mocy mikroinstalacji:

 • Instalacje do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh energii wprowadzonej do sieci,
 • Instalacje powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh energii wprowadzonej do sieci.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej

Planując budowę mikroinstalacji w gospodarstwie domowym należy uwzględnić całoroczne, historyczne zużycie energii elektrycznej obiektu. Dobrze zaprojektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna wyprodukować w skali roku energię w ilości odpowiadającej dotychczasowemu rocznemu zużyciu, powiększonemu o straty związane z magazynowaniem nadwyżek energii w sieci operatora.

W polskich warunkach atmosferycznych z każdego 1kWp instalacji można uzyskać średnio 1000 kWh energii rocznie.

Szacując wielkości domowej mikroinstalacji należy uwzględnić m.in:

 • dotychczasowe roczne zużycie energii elektrycznej,
 • zapotrzebowanie bieżące na prąd,
 • plany zwiększenia zapotrzebowania na prąd, np. podgrzanie wody użytkowej, zmiana ogrzewania na elektryczne, zakup auta elektrycznego,
 • kierunek montażu paneli oraz kąt ich nachylenia (kierunek dachu względem stron świata i kąt jego pochylenia). Najbardziej wydajnym ustawieniem jest kierunek południowy pod kątem około 35°
 • ograniczenia techniczne montażu typu powierzchnia i kształt dachu, zacienienie.

Najlepszym rozwiązaniem zapewniającym największe uzyski energii jest ustawienie mikroinstalacji w kierunku południowym. Orientacja południowy-wschód, południowy-zachód, czy wschód-zachód także umożliwia montaż modułów pv, przy czym należy wziąć pod uwagę, że uzyski energii elektrycznej będą nieco niższe. Kategorycznie odradzamy się montaż modułów zwróconych na północ.

Wsparcie dla właścicieli mikroinstalacji

 • brak pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej,
 • brak opłaty przyłączeniowej do sieci,
 • bezpłatny montaż licznika dwukierunkowego,
 • system opustów premiujący wykorzystanie energii na własny użytek,
 • bezzwrotna dotacja Mój Prąd w wysokości nawet 5 000 zł,
 • zwolnienie dotacji Mój Prąd z podatku PIT,
 • możliwość odliczenia kosztów budowy mikroinstalacji od podstawy opodatkowania,
 • ujednolicona stawka VAT 8% na instalacje fotowoltaiczne.

Program “Mój Prąd”

Program „Mój Prąd” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i ochrona środowiska naturalnego, poprzez promowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Budżet programu wynosi 1 mld PLN, co oznacza możliwość budowy 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych.

Dla kogo?

Program „Mój Prąd” skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji.

Na co?

Program umożliwia dofinansowanie kupna i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW przeznaczonej na cele mieszkaniowe. Nie można dofinansować rozbudowy już istniejącej instalacji.

Forma i wysokość dofinansowania

Dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji umożliwia pokrycie do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji w jedną mikroinstalację fotowoltaiczną, nie więcej jednak niż 5000 PLN na jedno przedsięwzięcie.

Kiedy można złożyć wniosek?

Po wykonaniu mikroinstalacji, założeniu licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny i podłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej.

Ulga podatkowa na instalację fotowoltaiczną

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kupna i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Skorzystać z niej mogą wyłącznie właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych już wybudowanych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. i dotyczy wszystkich przedsięwzięć modernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku, gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to nadwyżkę tę można odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Formularz zgłoszeniowy

Pola oznaczone (*) są wymagane.

KONTAKT

+48 512 675 025

+48 530 026 548
(mikroinstalacje)


biuro@greencapitalsa.com

BIURO WARSZAWA

Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

BIURO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Juliusza Słowackiego 59
87-700 Aleksandrów Kujawski

facebook
instagram
youtube
instagram