fbpx

RODO

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Green Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 85 / 21, 02 – 001 Warszawa (dalej Green Capital)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane?

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazisz na nie zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pana / Pani danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Green Capital z prośbą o udzielenie informacji. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Green Capital.

Green Capital będzie przekazywać Pana / Pani dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Green Capital. Ponadto Green Capital będzie udostępniać Pana / Pani dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Jak długo będziemy przetwarzać Pana / Pani dane?

Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Green Capital, nie dłużej niż przez 1 rok od Pana / Panigo ostatniego kontaktu z Green Capital. Jeśli podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, to Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku, gdy uznasz, że Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt 

Jeśli potrzebuje Pan / Pani dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących Panu / Pani praw, proszę o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel. 512 675 025, E-mail: daneosobowe@greencapitalsa.com, Green Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie, 02-001 Warszawa.”

facebook
youtube
instagram